?>

TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO CENTRUM AKTYWIZACJI I OPIEKI SENIORÓW W WIELKIEJ WSI

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Aktywizacji  i Opieki Seniorów znajdującego się w miejscowości Wielka Wieś.

 W ramach projektu realizowanego przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych powstało Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora w Wielkiej Wsi. Gmina Wojnicz jako partner poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi nabór dla mieszkańców gminy Wojnicz z uwzględnieniem wywiadu środowiskowego opisującego sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i dochodową osób, które  wyrażą chęć pobytu w Centrum.

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu „CAOS+ Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie; Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR.

Centrum w miejscowości Wielka Wieś przeznaczone będzie dla 20 osób z terenu Gminy Wojnicz.

W ramach oferty Centrum zapewnione będą:

– usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
– usługi aktywizująco-usprawniające oraz usługi wspomagające,
– usługi pielęgniarskie,
– usługi fizjoterapeutyczne,
– usługi terapeutyczne w wymiarze indywidualnym i grupowym,
– organizacja wyjazdów edukacyjno- rekreacyjnych
– wyżywienie (jeden ciepły i jeden zimny posiłek)
– dowóz i odwóz z Centrum.

Kryteria dostępu:

– osoby w wieku 60 lat i więcej,
– osoby samotne lub żyjące w rodzinie,
– niesamodzielność (nie mniej niż 1 przesłanka niesamodzielności spośród 6 ujętych w skali KATZA   obejmującej: kąpanie się, ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka
i przemieszczanie się na fotel, samodzielne jedzenie, kontrolowane wydalanie stolca i moczu),
– miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wojnicz.

Odpłatność:

odpłatność w Centrum aktywizacji i opieki seniorów wg. kryterium dochodowego

Do pobrania:                        

Formularz zgłoszeniowy CAOS+
Wniosek_o_przyjecie do CAOS+
Oświadczenie o odpłatnościach za Centrum
zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie RODO do rekrutacji do projektu CAOS+

                                     

Wielkość czcionki
Kontrast