?>

Informacja dla rodziców zainteresowanych dożywianiem dzieci w przedszkolach i w szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, informuje rodziców zainteresowanych dożywianiem dzieci w przedszkolach i w szkołach, które jest realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, iż wnioski na powyższą formę pomocy należy składać do pracowników socjalnych GOPS w Wojniczu od września 2020 r.

Pomocy w formie dożywiania dzieci udziela się:

1) rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, tj: 792,00 zł

2)gdy występuje jedna z przesłanek uprawniających do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, a w szczególności: sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietność, alkoholizm i inne wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507)

Szczegółowych informacji dotyczących świadczeń przyznawanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” będą udzielać pracownicy socjalni GOPS w Wojnicz, codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30 pod nr telefonu 14 666 42 30 wew. 21 i 22, oraz osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Krzywa 16 pok. nr 2 i 3.

Wielkość czcionki
Kontrast