?>

Karta Dużej Rodziny – gmina Wojnicz

LOGO_KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

w gminie Wojnicz.

 Szanowni Państwo, od dnia 16 czerwca 2014 r. gmina Wojnicz rozpoczyna realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Zgodnie z §. 2 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przez  rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje:

członkom rodzin wielodzietnym, spełniającym warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tj.:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium       Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

  • prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu!

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w pok. nr 1 i 4 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu oraz na stronie internetowej (aby pobrać druk kliknij tutaj) oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki .  Składać je należy w pok. nr 1 i 4 do wyznaczonego pracownika socjalnego.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie!

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie o wysokości 8,76 zł !

 

Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się pracownikom socjalnym oryginały lub odpis dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj dziecko pozostające w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka po ukończeniu 18 roku życia, uczące się, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Odpowiedzi na pytania dot. Karty Dużej Rodziny znajdziecie Państwo również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6748,karta-duzej-rodziny-pytania-i-odpowiedzi.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6746,znizki-rodzinne-na-start.html

https://rodzina.gov.pl/

 

Wielkość czcionki
Kontrast