?>

Nasz ośrodek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Wojnicz , z siedzibą w Wojniczu, przy ul Krzywa 16.

 

Ośrodek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

4. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

8. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

10. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

11. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

12. Statutu nadanego przez Radę Gminy

 

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie różnych trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednocześnie zapobiega trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W zakresie zadań Ośrodka można wyróżnić zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami dotyczącymi sposobu ich realizacji przekazywanymi przez Wojewodę.

 

Wielkość czcionki
Kontrast