?>

Rodzina 500 plus

Realizatorem Programu „Rodzina 500 plus” w gminie Wojnicz jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 1 kwietnia 2016 r.  ( Dz. U.  poz. 195 z zm. )

Rozporządzenie wykonawcze do w/w ustawy, tj. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zostało ogłoszone w dniu 19 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 214.

Ustawa wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice (lub opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka) będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko (do ukończenia przez dziecko 18. roku życia) niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica (lub opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 należy składać od dnia 01 sierpnia do 31 października 2017 r.

Ponadto informuje się, że wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można również składać W KAŻDYM MIESIĄCU W CIĄGU ROKU.

Wówczas wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (na bieżący okres, tj. 2017/2018) będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu  – tj. do 30.09.2018 r.

Druki do pobrania:

SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

ZSW-01 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

ZSW-03 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolengo

ZSW – 04 Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezepieczenie zdrowotne

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast