?>

Świadczenie wychowawcze 500+ dla osób, których członkowie rodziny przebywają za granicą

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ lub członek rodziny tej osoby (małżonek, drugi rodzic dziecka) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, prosi się o załączanie do wniosków (również składanych drogą elektroniczną) dokumentów potwierdzających aktywność zawodową członka rodziny za granicą Polski wraz z wypełnionym oświadczeniemzałącznik nr 2.

W przypadku niekompletnych wniosków (bez w/w załączników) organ będzie wzywał w/w osoby do uzupełniania powyższych dokumentów – drogą tradycyjną.

Wielkość czcionki
Kontrast