?>

Świadczenia rodzinne

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

 

Obowiązujące akty prawne:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1466)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

 

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

 

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka
  3. zasiłek pielęgnacyjny
  4. świadczenie pielęgnacyjne
  5. specjalny zasiłek opiekuńczy
  6. świadczenie rodzicielskie

 

ŚRODY Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  jest NIECZYNNY DLA STRON (dzień WEWNĘTRZNY)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

INFORMACJA i FORMULARZ KONTAKTOWY dla osób, których wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych zostały przesłane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (przed 01.01.2018 r.) lub do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (po 01.01.2018).

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

 

Wielkość czcionki
Kontrast