?>

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka /tzw. BECIKOWE/

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 1000,00 zł na dziecko, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (zalecany wydruk dwustronny)

Druk zaświadczenia lekarskiego

Oświadczenie dotyczące świadczeń z tyt. urodzenia dziecka

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (zalecany wydruk dwustronny)

Oświadczenie dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego

W indywidualnych przypadkach organ właściwy może żądać od osoby składającej wniosek o ustalenie prawa do w/w świadczenia dodatkowych dokumentów (oprócz w/w).

 

Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
1. zaświadczenie-lekarskie (wystawione po urodzeniu dziecka) potwierdzające opiekę lekarską kobiety w trakcie ciąży (od lekarza lub położnej) (UWAGA! – druk zaświadczenia musi być zgodny z wzorem zaświadczenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką – Dz.U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)
3. oświadczenie dotyczące sposobu płatności,
4. oświadczenie dotyczące świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W/w zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. (Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko)
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.
Wielkość czcionki
Kontrast