?>

Dodatek mieszkaniowy

Kto i kiedy może go otrzymać

Dodatek mieszkaniowy jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę jako pomoc w utrzymaniu mieszkania lub domu.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy może złożyć osoba, która nie ma wystarczających środków finansowych na opłacenie czynszu.

Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ).

 

Tytuł prawny do lokalu

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki  związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Na podstawie art. 3 niniejszej ustawy o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby u których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi – 1100,00 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:
– jednoosobowym 1925,00 zł
– wieloosobowym 1375,00 zł

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,  zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie  powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny)w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby,

2) 40 m2 – dla 2 osób,

3) 45 m2 – dla 3 osób,

4) 55 m2 – dla 4 osób,

5) 65 m2 – dla 5 osób,

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Co ważne, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( art. 5 ust. 3 ustawy). Orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Z art. 5 ust. 5 ustawy  dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki na mieszkanie

Ustawodawca przyjmuje, że wysokość dodatku mieszkaniowego  jest różnicą między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • ·15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • ·12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • ·10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem  lokalu mieszkalnego. Są nimi miedzy innymi:

1) czynsz;

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej

3) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

4) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wymagane dokumenty

W  celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy w ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. We wniosku należy poświadczyć w administracji domu ( np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa ) wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania oraz deklarację o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza  u swojego pracodawcy/zleceniodawcy, powiatowym urzędzie pracy (bezrobotni), ośrodku pomocy społecznej .

W celu weryfikacji wniosku  może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Wpływa na konto administracji domu np. spółdzielni mieszkaniowej i pomniejsza w ten sposób zaległości czynszowe najemcy.

W świetle art. 7 ust. 11 ustawy w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Podstawa prawna:

 1. Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Kto może się starać o przyznanie dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

 1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.755 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 402).
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1509 z późn. zm.)

 

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r.;

2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. (Dz.U. Nr 156 poz 1817);

3. Zaświadczenie z zakładu pracy odnośnie dochodów.

4. ostatnie rozliczenie za energię elektryczną (Fakturę VAT) – w przypadku braku w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego  (do wglądu).

5. Właściciel domu jednorodzinnego

a) zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

b) rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

6. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast