?>

Dodatek mieszkaniowy

Kto i kiedy może go otrzymać

 

Dodatek mieszkaniowy jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę jako pomoc w utrzymaniu mieszkania lub domu.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy może złożyć osoba, która nie ma wystarczających środków finansowych na opłacenie czynszu. Zadłużenie w opłatach za używanie mieszkania nie dyskwalifikuje do uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ).

 

Tytuł prawny do lokalu

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki  związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Na podstawie art. 3 niniejszej ustawy o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby u których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45 zł.

Będą to osoby których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
1)  kwoty 1.100,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2)  kwoty 1.540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,  zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r..

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie  powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny)w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby,

2) 40 m2 – dla 2 osób,

3) 45 m2 – dla 3 osób,

4) 55 m2 – dla 4 osób,

5) 65 m2 – dla 5 osób,

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Co ważne, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( art. 5 ust. 3 ustawy). Orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Z art. 5 ust. 5 ustawy  dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki na mieszkanie

Ustawodawca przyjmuje, że wysokość dodatku mieszkaniowego  jest różnicą między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • ·15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,
  • ·12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  • ·10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem  lokalu mieszkalnego. Są nimi miedzy innymi:

1) czynsz;

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej

3) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

4) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wymagane dokumenty

W  celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy w ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. We wniosku należy poświadczyć w administracji domu ( np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa ) wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania oraz deklarację o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza  u swojego pracodawcy/zleceniodawcy, powiatowym urzędzie pracy (bezrobotni), ośrodku pomocy społecznej .

W celu weryfikacji wniosku  może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Wpływa na konto administracji domu np. spółdzielni mieszkaniowej i pomniejsza w ten sposób zaległości czynszowe najemcy.

W świetle art. 7 ust. 11 ustawy w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 )

Kto może się starać o przyznanie dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny to nowe świadczenie, o które mogą się starać korzystający z dodatku mieszkaniowego. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Dofinansowanie przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, które pobierają już dodatek mieszkaniowy (lub spełniają warunki do jego otrzymania), mają stałą umowę na dostawę energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu jej dostarczania. Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.

–          dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 11,36 zł  miesięcznie;

–          dla gospodarstwa od dwóch do czterech osób – 15,77 zł  miesięcznie;

–          dla gospodarstwa powyżej pięciu osób – 18,93 zł miesięcznie.

Kwotę dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza w Monitorze Polskim minister właściwy do spraw gospodarki do 30 kwietnia każdego roku. Przepisy nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek, ale ponieważ jest on powiązany z dodatkiem mieszkaniowym, który udzielany jest na sześć miesięcy, to zapewne dotyczy go taka sama zasada. Po tym okresie należy ponownie wystąpić z wnioskiem o świadczenie, ponieważ przyznanie kolejnego dodatku nie jest automatyczne.

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Podstawa prawna:

  1. 1.                  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2013 r., poz. 984)

 

 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r.;

2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy wg załącznika

nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. (Dz.U. Nr 156 poz 1817);

3. Zaświadczenie z zakładu pracy odnośnie dochodów.

4. ostatnie rozliczenie za energię elektryczną (Fakturę VAT) – w przypadku braku w

lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu

przewodowego  (do wgladu).

5. Właściciel domu jednorodzinnego

a) zaswiadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzajacego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu

b) rachunki opłat za energię cieplną, wodę dostarczaną do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

6. Dokumenty potwierdzające wykazane dochody za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku należy przedłożyć w momencie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast